Parking w centrum

Do dyspozycji Gości posiadamy trzy opcje parkingu:

hostel centrum parking lublin

parking-icon Hostel znajduje się w Strefie Płatnego Parkowania - Lublin, parking jest darmowy w weekendy oraz w godzinach 18:00 – 8:00, w pozostałych godzinach średnia opłata wynosi 4 zł/godz. oraz 25 zł/doba). Ulica Orla znajduje się w centrum Lublin, gdzie znajduje się dużo wolnych miejsc parkingowych. Szczegółowe informację na temat SPP można znaleźć na stronie lublin.spp24.pl

parking-p1-icon Dodatkowo dla wygody Gości naszego Hostelu posiadamy cztery miejsca parkingowych na zamkniętym parkingu. Parking zlokalizowany przy ul. Konopnickiej 5, Lublin - 170 m od Hostelu. Wjazd na parking odbywa się przez bramę otwieraną pilotem, który jest udostępniany w momencie zameldowania w hostelu. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych. Koszt miejsca parkingowego: 10 zł / doba. Wjazd na parking przy ul. Konopnickiej 5 odbywa się przez stosunkową wąską bramę wjazdową, dlatego proszę zachować szczególną ostrożność w trakcie parkowania.

Hostel Orla - własny parking Hostel Orla - parking Hostel Orla - tani parking Hostel Orla - noclegi Hostel Orla - parking zamknięty

Skrócony regulamin Parkingu:

§1 1. Hostel Orla oferuje Gościom możliwość wynajęcia miejsc parkingowych na parkingu niestrzeżonym znajdującym się przy ul. Konopnickiej 5 w Lublinie §2 2. Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego rozliczana jest w systemie dobowym (doba parkingowa), gdzie doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Koszt doby parkingowej wynosi 10 zł brutto. §3 3. PROFIX Mariusz Korycki nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. §6 2. Korzystający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zgubienie lub niezwrócenie pilota do bramy wjazdowej Zarządzającemu, w takiej sytuacji zobowiązany jest zapłacić Zarządzającemu kwotę 100 zł, tytułem odszkodowania. §7 3. Po zakończeniu umowy, nie później niż po upływie 30 min od zakończenia doby parkingowej, korzystający zobowiązany jest zwrócić Zarządzającemu pilot do bramy oraz identyfikator „Hostel Orla”. Pełen regulamin

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
§ 1
1. Hostel Orla oferuje swoim Gościom możliwość wynajęcia miejsc parkingowych na parkingu niestrzeżonym znajdującym się przy ul. Konopnickiej 5 w Lublinie, ilość miejsc parkingowych jest ograniczona.
2. Wynajęcie miejsca parkingowego jest odpłatne według cennika Hostelu, Korzystający może wynająć więcej niż jedno miejsce parkingowe.
3. Dysponentem miejsc parkingowych, który zarządza parkingiem Hostelu Orla jest PROFIX Mariusz Korycki, ul. Leonów 56, 21 - 025 Niemce, zwany w dalszej części Regulaminu "Zarządzającym".
4. Gość hotelowy wynajmujący miejsce parkingowe w dalszej części Regulaminu określany jest jako "Korzystający".
§ 2
1. Zawierając umowę na korzystanie z miejsca parkingowego Korzystający wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień oraz zapłaty określonej w cenniku ceny.
2. Dowodem zawarcia umowy na korzystanie z miejsca parkingowego, a jednocześnie dokumentem uprawniającym do korzystania z parkingu jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT wystawiona z tytułu należnej opłaty parkingowej.
3. Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego rozliczana jest w systemie dobowym (doba parkingowa), gdzie doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Koszt doby parkingowej wynosi 10 zł brutto.
4. Zawarcie umowy na korzystanie z miejsca parkingowego Korzystający potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie meldunkowej, gdzie wskazuje numer rejestracyjny pojazdu, którego umowa dotyczy oraz okres na jaki wynajmuje miejsce parkingowe.
5. Po upływie okresu najmu miejsca parkingowego, na karcie meldunkowej, przedstawiciel Zarządzającego potwierdza zwrot pilota do bramy umieszczając adnotację o dacie i godzinie jego zwrotu, ponadto po uprzednim sprawdzeniu, przedstawiciel Zarządzającego umieszcza na karcie meldunkowej informację czy pilot działa.
6. Na życzenie Korzystającego wydawana jest mu kserokopia karty meldunkowej podpisana przez przedstawiciela Zarządzającego.
§ 3
1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
2. Nie należy pozostawiać w pojazdach biletów parkingowych, ani dokumentów o których mowa w § 2 pkt. 2. Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się w widocznym miejscu.
3. PROFIX Mariusz Korycki nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
§ 4
1. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku (24h/7).
2. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba że, posiadacz ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych.
4. Korzystający oświadcza, że pojazd, który będzie parkował na miejscu parkingowym jest w dobrym stanie technicznym, w szczególności nie występują wycieki płynów eksploatacyjnych. Usunięcie śladów wycieków pozostawionych na miejscu parkingowym nastąpi na koszt Korzystającego.
§ 5
1. Wjazd na teren parkingu odbywa się przez bramę otwieraną pilotem, który Korzystający otrzymuje w momencie zawarcia umowy o korzystanie z miejsca parkingowego.
2. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
a) zatrzymać się przed bramą
b) otworzyć bramę pilotem, poczekać na całkowite otworzenie się bramy, przejechać bez zatrzymywania się lub cofania, gdyż może to skutkować uszkodzeniem bramy i pojazdu
c) pamiętać, że brama zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi ich uszkodzeniem
d) w czasie parkowania Korzystający zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i zaparkować swój pojazd na wyznaczonym miejscu parkingowym - oznaczonych logiem "Hostel Orla", pojazd powinien być zaparkowany w taki sposób aby nie zasłaniał linii wyznaczających miejsce parkingowe
e) Korzystający zobowiązany jest umieścić, w widocznym miejscu, za przednią szybą samochodu ,identyfikator "Hostel Orla, który otrzymuje wraz z pilotem do bramy wjazdowej
§ 6
1. Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu i w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego.
2. Korzystający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie, zgubienie, lub niezwrócenie pilota do bramy wjazdowej Zarządzającemu, w takiej sytuacji zobowiązany jest zapłacić Zarządzającemu kwotę 100 zł, tytułem odszkodowania.
§ 7
1. Najpóźniej do zakończenia ostatniej doby parkingowej, okresu na jaki miejsce parkingowe zostało wynajęte, Korzystający zobowiązany jest do usunięcia pojazdu z parkingu.
2. Jeżeli pojazd nie zostanie usunięty do tego czasu Zarządzający ma prawo usunąć pojazd na koszt Korzystającego, który zobowiązany jest również do opłacenia kosztów pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym do czasu jego odebrania przez uprawnioną osobę.
3. Po zakończeniu umowy, nie później niż po upływie 30 min od zakończenia doby parkingowej, Korzystający zobowiązany jest zwrócić Zarządzającemu pilot do bramy oraz identyfikator "Hostel Orla".
§ 8
Regulamin obowiązuje od dnia 9 lutego 2015 r.